За нас

Фирма “Пласека” е основана през 1994 година със седалище в град Враца като еднолично дружество с ограничена отговорност за търговия с резервни части за товарни автомобили.

През 1997 година фирмата закупува База за металообработване в град Монтана. Основният предмет на дейност става производството на метални изделия. Машинният парк включва предимно: универсални стругове и фрези, шлайф машини, разтъргващи и хонинговащи машини, както и други допълващи производствения процес.

От 2015г. фирмата въвежда в експлоатация нов CNC струг за серийно производство на средно габаритни детайли с максимална дължина 1155мм и максимален диаметър ф350мм., като може да работи и с прътоподаващо и прътов материал до ф75.

През 2017 година „Пласека” ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-3.001-00 83-C01/24.11.2017 „Повишаване на Енергийната ефективност на Пласека ЕООД”, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността на Пласека ЕООД, чрез намаляване на енергопотреблението и разходите за енергия при основните производствени процеси и разширяване на производствения капацитет. Чрез реализацията му ще се създадат технологични и производствени условия за подобряване на производителността и намаляване на производствените разходи, както и осигуряване нови възможности за излизане на международния пазар с крайни изделия.

Очакваният краен ефект от изпълнението на проекта е свързан с :

 • Намаляване на енергоемкостта на производството;
 • Увеличаване на обема на производство, посредством повишената производителност на новото оборудване, който отговаря на обема на заявки;
 • Съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчките;
 • Намаляване на обема на бракувана продукция, посредством използването на ново, модерно и прецизно производствено оборудване.

Проектът предвижда закупуването и въвеждането в експлоатация на следното високотехнологично оборудване за производство:

 • CNC вертикален машинен център
 • CNC струг с фрезови функции 3 бр.
 • Машинен център

Проектът предвижда да се въведе система за енергиен мениджмънт ИСО 50001 за поефективно

управление на енергийните потоци в предприятието.

Очакваните резултати от проекта са за:

 • Намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция
 • Подобряване на качеството и увеличаване на обема на произвежданите продукти;
 • Разширяване на пазарния дял на фирмата на вътрешния и външния пазар;
 • Повишаване конкурентоспособността на произвежданата продукция ;

Общият бюджет на проекта възлиза на 2 088 889.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 1 462 222.30 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Във връзка с изискванията на Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и изпълнението на BG16RFOP002-3.001-0083-C01/24.11.2017 „Повишаване на Енергийната ефективност на Пласека ЕООД”,  бих искал да Ви поканя за предоставяне на оферти по процедура:

 

„Доставка на оборудване по обособени позиции:
ОП 1: CNC вертикален машинен център – 1 бр.
ОП 2: CNC Струг – 1 бр.
ОП 3: CNC Струг – 1 бр.
ОП 4: CNC Струг – 1 бр.
ОП 5: Мaшинен център – 1 бр.“

 

 02.05.2018г. Документация за участие

  

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ПЛАСЕКА ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0083-C01/24.11.2017 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПЛАСЕКА ЕООД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020

Фирма „Пласека ” ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.001-0083-C01/24.11.2017 „Повишаване на Енергийната ефективност на Пласека ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 2 088 889.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 1 462 222.30 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента. Крайният срок на изпълнение на проекта е 24.05.2019 г. ..

Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде представено чрез два информационни дни, които ще се състоят, както следва:

30.08.2018 г. и 31.08.2018 г. от 10:00 часа.

Информационните дни ще се проведат в град Монтана, ул. Н.Й. Вапцаров 12, Пласека ЕООД,

Информационните дни се провеждат с оглед спазване задълженията на бенефициента „Пласека“ ЕООД, съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Като част от мерките за информиране и публичност, изпълнявани през целия срок на договора за безвъзмездна финансова помощ, към края на проекта ще бъде проведено и заключително публично събитие.

Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Монтана (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-3.001-0083-C01/24.11.2017 Повишаване на Енергийната ефективност на Пласека ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Пласека ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Фирма „Пласека” ЕООД  подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-6.002-0591-C01/16.09.2022  “„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“,   е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 .

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият бюджет на проекта възлиза на 260 500,00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 130 250,00 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта (130 250,00 лв. европейско и 0.00 лв национално съфинансиране). Останалите средства ще се осигурят от бенефициента. Планираната продължителност на проекта е 10 месеца.

Изпратете съобщение